Allah’ın 99 ismi (Esmaü'l Hüsna) ve Türkçe anlamları

SuphiEfendi

Dekan
Mesajlar
493
Tepkiler
315
Puanlar
63
Günlük 5 tane ezberlenmesi için beşer beşer ayrılmıştır ☺

1- Allah(cc): "Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan."
2- Er-Rahman: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahim: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
5- El-Kuddus: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."

6- Es-Selam: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Aziz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
10- El-Cebbar: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."

11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Halık: "Yaratan, yoktan var eden."
13- El-Bari: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir: "Varlıklara şekil veren."
15- El-Gaffar: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."

16- El-Kahhar: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."
17- El-Vehhab: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."
18- Er-Rezzak: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."
19- El-Fettah: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20- El-Alim: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."

21- El-Kabıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
22- El-Basıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
23- El-Hafıd: "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Rafi: "Şeref verip yükselten."
25- El-Muiz: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."

26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basir: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."

31- El-Latif: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."
32- El-Habir: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halim: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
34- El-Azim: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
35- El-Gafur: "Affı, mağfireti bol."

36- Eş-Şekur: "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
38- El-Kebir: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
39- El-Hafiz: "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukit: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."

41- El-Hasib: "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celil: "Celal ve azamet sahibi olan."
43- El-Kerim: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."
44- Er-Rakib: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."
45- El-Mucib: "Duaları, istekleri kabul eden."

46- El-Vasi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden"
47- El-Hakim: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48- El-Vedud: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."
49- El-Mecid: "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bais: "Ölüleri dirilten."

51- Eş-Şehid: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."
53- El-Vekil: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
55- El-Metin: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."

56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamid: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
58- El-Muhsi: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
60- El-Muid: "Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."

61- El-Muhyi: "İhya eden, dirilten, can veren."
62- El-Mümit: "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
64- El-Kayyum: "Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
65- El-Vacid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."

66- El-Macid: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
67- El-Vahid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69- El-Kadir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."

71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
74- El-Ahir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan."
75- El-Zahir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen."

76- El-Batın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan."
77- El-Vali: "Bütün kainatı idare eden."
78- El-Müteali: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
80- Et-Tevvab: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."

81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
83- Er-Rauf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Malik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celali vel ikram: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."

86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Cami: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugni: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90- El-Mani: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."

91- Ed-Darr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
92- En-Nafi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nur: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
94- El-Hadi: "Hidayet veren."
95- El-Bedi: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."

96- El-Baki: "Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."
97- El-Varis: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşid: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren."
99- Es-Sabur: "Ceza vermede acele etmeyen."
 

SuphiEfendi

Dekan
Mesajlar
493
Tepkiler
315
Puanlar
63
"En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na bu güzel isimlerle dua edin" (Araf, 7/180; bk. Ta-ha, 20/8; Haşr, 59/24)
 

Üst